ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สถานีตำรวจภูธรหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-452452

 
หน้าหลัก ประวัติสถานี แผนที่ ที่ตั้ง วิสัยทัศน์ บุคคลากร การคมนาคม อาณาเขตติดต่อ ติดต่อเรา
 

ประวัติโดยย่อ

                     

                         

                          เมื่อปี  พ.๒๔๖๐  ตำบลหนองจอก  ทางราชการได้จัดตั้งให้เป็นอำเภอหนองจอก ขึ้นตรงกับจังหวัดเพชรบุรี ต่อมาเมื่อปี พ.. ๒๔๘๘  นายอำเภอได้ไปมีภรรยาที่บางเก่า  จึงย้ายอำเภอไปตั้งที่อำเภอชะอำใน  ปี  พ.. ๒๔๙๘   แต่ชาวบ้านหนองจอกเห็นว่าการคมนาคมติดต่อกับอำเภอชะอำไม่สะดวก  จึงมาขึ้นกับอำเภอท่ายางจนถึงปัจจุบัน
                        สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองจอก  ได้สร้างขึ้นเมื่อ  พ.. ๒๔๘๙  โดยรับผิดชอบพื้นที่  ๑  ตำบล  คือ  ตำบลหนองจอก  ช่วงแรกนั้นเป็นที่พักสายตรวจโดยมีนายตำรวจชั้นประทวน เป็นหัวหน้าชุด จนถึงปี 2521 ได้มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้า อำนาจการสอบสวนขึ้นอยู่กับ  ตำรวจภูธรอำเภอท่ายาง   ต่อมาปี   พ..  
๒๕๒๕   ได้แยกหมู่บ้านปึกเตียนจัดตั้งเป็น  ตำบลปึกเตียน   จึงทำให้เขตรับผิดชอบของ  สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองจอก มี ๒ ตำบล คือ ตำบลหนองจอก และตำบลปึกเตียน   ต่อมาเมื่อวันที่  ๑  เมษายน   ๒๕๔๑ กรมตำรวจได้ยกฐานะให้สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองจอก  มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญาได้เอง   และมีนายตำรวจระดับ    สารวัตร    มาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา   ต่อมาเมื่อ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๔๕  ได้รับการยกฐานะจาก  สารวัตร เป็นรองผู้กำกับการฯ เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาจนถึงปัจจุบัน

 

๑. ร.ต.ต. ทองสุข     แก้วโต            รอง สว.ฯ              พ.ศ.๒๕๒๑ – ๒๕๒๒

      ๒. ร.ต.ต. หนูเล็ก   พละเยี่ยม        รอง สว.ฯ              พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๓๐

 ๓. ร.ต.อ. วิรัตน์     อิ่มสะอาด          รอง สว.ฯ              พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๑

๔. ร.ต.อ. ทองสุข    แก้วโต             รอง สว.ฯ              พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๓

๕. ร.ต.อ. ธวัช     ธรรมโชติ              รอง สว.ฯ              พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๑

          ๖. พ.ต.ท. ธีระ    ปัญญาโพธิคุณ    สว.ฯ     เม.ย.๒๕๔๑ – ๒๕ มี.ค.๒๕๔๓

๗. พ.ต.ท. มนิต    นิลพานิช          สว.ฯ ๑๖ มี.ค. ๒๕๔๓ – ๑๐ ก.พ.๒๕๔๕

๘. พ.ต.ท. กิตติศักดิ์   โลหิตกาญน์  สว.ฯ ๑๑ ก.พ.๒๕๔๕ – ๑๐ ส.ค. ๒๕๔๕

  ๙. พ.ต.ท. ชลิต     ระเวง             รอง ผกก.ฯ    ๑๐ ส.ค. ๒๕๔๕ -

๑๐. พ.ต.ท.สุวัฒน์  ปราสัยระบิน  รอง ผกก.ฯ

๑๑. พ.ต.ท.สร ซื่อตรงพานิช สวญ.ฯ - ก.พ. 2557

12.พ.ต.อ.พินิจ  เตียงพานิช ผกก. 5 ก.พ.57-15ม.ค. 58

13.พ.ต.อ.ศิลปชัย  มีช่วย  ผกก. 15 ม.ค. 58-ปัจจุบัน

 

สถานีตำรวจภูธรหนองจอก   98   หมู่ที่ 5   ตำบลหนองจอก     อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี   76130     โทร. 032-452452-3
www.njork.police7.go.th    E-mail : nongjork.royalthaipolice.go.th